ആഭ്യന്തര കമ്പനികളുടെ കോര്‍പറേറ്റ് നികുതി വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി

പുതിയ കമ്പനികള്‍ക്കും നികുതിയിളവ് ബാധകമാണ്. സെസും സര്‍ചാര്‍ജസും ഉള്‍പ്പെടെ 25.17 ശതമാനമാക്കിയാണ് കുറച്ചത്. ആദ്യം 34 .94 ശതമാനമായിരുന്നു. സമ്പദ്