ഉപയോഗിച്ച പിപിഇ കിറ്റുകളും ഫെയ്‌സ് മാസ്കുകളും ഇഷ്ടികകളാക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ‘റീസൈക്കിള്‍ മാന്‍’

പാഴ്‌വസ്തുക്കളില്‍ നിന്നും പുത്തൻ സൃഷ്ടികൾ രൂപകല്പനചെയ്യുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് ബയോ വേസ്‌റ്റെന്ന