റീചാർജ് കൂപ്പണുകൾക്ക് വില കൂടും

ഇരുപതു രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ മൊബൈല്‍ ടോപ്പ് അപ്പ് വൗച്ചറുകളുടെയും പ്രോസസിങ് ഫീസ് 50% ഉയര്‍ത്താന്‍ സേവന ദാതാക്കള്‍ക്ക് അനുമതി