സംസ്ഥാനത്ത് മണ്ണെണ്ണ വിതരണം നിലച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത്  റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴിയുള്ള  മണ്ണെണ്ണ  വിതരണം  നിലച്ചു.  ഈ മാസം മുതല്‍ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ  മണ്ണെണ്ണ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചതുകൊണ്ട്