റേഷൻ കടകൾ വഴി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉള്ളി; തീരുമാനവുമായി പശ്ചിമ ബം​ഗാൾ സർക്കാർ

പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി ചില സ്വാശ്രയ ​ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഖദ്യാ സതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.