സ്വർണ്ണവില വർധിച്ചു

സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ് പവനു 40 രൂപ കൂടി 20720 രൂപയായി.ഗ്രാമിനു 5 രൂപ വർധിച്ച് 2590 രൂപയായി.അതേസമയം ആഗോളവിപണിയില്‍