കേരളത്തെ സോമാലിയ എന്ന് വിളിച്ചതിന് ആദ്യം മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് മതി വോട്ട് ചോദിക്കല്‍; പ്രധാനമന്ത്രിയോട് രൺദീപ്സിങ് സുർജേവാല

എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട മോദിജി, രാജ്യത്തെ മികച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ കേരളത്തെ സോമാലിയ എന്ന് വിളിച്ചതിന് അവിടത്തെ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ മാപ്പു