രാമായണ മാസ പുണ്യം എല്ലാ മനസ്സുകളിലും നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കട്ടെ; ആശംസയുമായി മോഹന്‍ലാല്‍

പോസ്റ്റിൽ ശ്രീരാമന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ആദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായ ഏകശ്ലോകി രാമായണവും ലാൽ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി.