ഓട്ടോഡ്രൈവറുടെ മകന്റെ വിവാഹത്തിനെത്തി അമീർഖാൻ മാതൃകകാട്ടി

സുഹൃത്തായ ഓട്ടോഡ്രൈവറുടെ മകന്റെ വിവാഹ സൽക്കാരത്തിനെത്തി അമീർ തന്റെ വാക്കു പാലിച്ചു.രാത്രി ഒൻപതരയോടെയായിരുന്നു വാരണാസിയിലെ മെഹ് മർഗജിലുള്ള ചൌരസ്യ വിവാഹമണ്ഡപത്തിൽ