ട്രയിനിലെ അക്രമികൾക്കു മുന്നിൽ തമിഴ്നാട് റയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ മുട്ടു വിറച്ചപ്പോൾ മാസ്സ് ഇടപെടലുമായി കേരള റെയിൽവേ പൊലീസ്: അക്രമികൾ ഒന്നില്ലാതെ പിടിയിൽ

തമിഴ്‌നാട് റെയില്‍വേ പൊലീസ് വെറും ഫ്‌ലോപ്പെന്നും കേരള റെയില്‍വേ പൊലീസ് മാസ് ആണെന്നും തൻ്റെ അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാക്കി. യുവ