റോഡപകടങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് യഥാസമയം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ജില്ലയിലെ ആംബുലന്‍സുകളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പിലായിക്കഴിഞ്ഞു

റോഡപകടങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് യഥാസമയം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ജില്ലയിലെ ആംബുലന്‍സുകളെ ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ‘രക്ഷ’ പദ്ധതി നടപ്പിലായി. പദ്ധതിയുടെ ഗുഡ്

സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന്‍ നയിക്കുന്ന കേരള രക്ഷാമാര്‍ച്ചിന് വയലാറില്‍ തുടക്കമായി.

‘മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ, വികസിത കേരളം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയര്‍ത്തി സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന്‍ നയിക്കുന്ന കേരള രക്ഷാമാര്‍ച്ചിന് വയലാറില്‍