രാഖി സാവന്തും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു

സിനിമാ താരങ്ങളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ  വിവാദ നായിക രാഖി സാവന്തും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കയ്യ് നോക്കാൻ ഉള്ള തയാർ