റഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ച കോവിഡ് വാക്സിൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ പ്രവർത്തിക്കും; പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യയും

റഷ്യയുടെ വാക്സിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും സുരക്ഷയും ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി അറിയില്ല. അവര്‍ ഇതുവരെ ശരിയായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല.