സക്കാത്ത് നൽകുന്ന മുസ്ലിം ലീഗുക്കാർ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ഒന്നും തന്നില്ല: എകെ ബാലൻ

ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിയമസഭ ചേരുന്നത് ആശങ്കയാണ്. എന്നാൽ അത് പ്രതിപക്ഷം മനസിലാക്കുന്നില്ല. അവരുടേത് ആത്മഹത്യപരമായ തീരുമാനമാണ്.