ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ രാജുനാരായണ സ്വാമി പരാതി നൽകിയതിനെതിരെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വിമർശനം

ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ രാജുനാരായണ സ്വാമി പരാതി നൽകിയതിനെതിരെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വിമർശനം . ഐ.എ.എസ് അസോസിയേഷന് പരാതി നൽകിയതും അതിന്റെ