ബാങ്കിലിട്ട തന്റെ കാശ് കാണാതായതിനെപ്പറ്റി പരാതി പറയാനെത്തിയപ്പോള്‍ പരിഹസിച്ചും കുറ്റം അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചും പുറത്താക്കിയ ബാങ്കിനെതിരെ കോടതിയില്‍ സ്വന്തമായി വാദിച്ച് വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഒരു ചായക്കടക്കാരന്‍

ബാങ്കിലിട്ട തന്റെ കാശ് കാണാതായതിനെപ്പറ്റി പരാതി പറയാനെത്തിയപ്പോള്‍ പരിഹസിച്ചും കുറ്റം അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചും പുറത്താക്കിയ ബാങ്കിനെതിരെ കോടതിയില്‍ സ്വന്തമായി വാദിച്ച് വിജയം