പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മത്സരിച്ച തന്റെ അമ്മയെ ഒരു വോട്ടിന് തോല്‍പ്പിച്ചത് തന്റെ വോട്ടാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഒരു മകന്‍

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മത്സരിച്ച തന്റെ അമ്മയെ ഒരു വോട്ടിന് തോല്‍പ്പിച്ചത് തന്റെ വോട്ടാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഒരു മകന്‍.