മാലിദ്വീപില്‍ പുതിയ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി

മാലിദ്വീപില്‍ പുതിയ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതിയായി രാജീവ് ഷാഹരിയെ നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞമാസം വിരമിച്ച ഡിഎം മുല്യയ്ക്കു പകരമായാണ് ഷാഹരിയെ നിയമിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍