നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസിനെ അതിശക്തമായി ആക്രമിച്ച് ബി.ജെ.പി

നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസിനെ അതിശക്തമായി ആക്രമിച്ച് ബി.ജെ.പി രംഗത്ത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം