ചില പന്നിമാംസ ചിന്തകള്‍

പി.എസ്. രതീഷ്‌ ചില മൃഗങ്ങളുണ്ട്- കാട്ടുപോത്ത്, പുലി, കടുവ, സിംഹം, കരടി, കാട്ടു പന്നി തുടങ്ങിയവ. ഈ മൃഗങ്ങളെ ഈ