താന്‍ ഹോളിവുഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയില്‍ നിന്നും കോപ്പിയടിക്കാറുണ്ടെന്നും അത് തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ചിലായി താന്‍ കാണുന്നില്ലെന്നും ബാഹുബലി സംവിധായകന്‍ രാജമൗലി

താന്‍ ഹോളിവുഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയില്‍ നിന്നും കോപ്പിയടിക്കാറുണ്ടെന്നും അത് തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ചിലായി താന്‍ കാണുന്നില്ലെന്നും ബാഹുബലി സംവിധായകന്‍ രാജമൗലി. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച