ബംഗാൾ കലാപം: ഹിന്ദുക്കൾ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലേത് പോലെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി എം എൽ ഏ

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബർസിഹത്തിലും ബദൂരിയയിലും നടക്കുന്ന വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2002-ലെ ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കൊലയിലേതുപോലെ പ്രതികരിക്കുവാൻ ഹിന്ദുസമൂഹത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന