നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ് താക്കറെ മത്സരിക്കും

മഹാരാഷ്ട്രാ നിയമസഭയിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമ്മാൺ സേനാ(എം.എൽ.എസ്)​ അദ്ധ്യക്ഷൻ രാജ് താക്കറെ മത്സരിക്കും. ഇത് ആദ്യമായാണ് താക്കറെ കുടംബത്തിൽ

രാജ് താക്കറെയുടെ സ്വത്തുക്കൾ വേണ്ടിവന്നാൽ കണ്ടുകെട്ടുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആർ.ആർ പാട്ടീലിന്റെ താക്കീത്

 മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമ്മാൻ സേന(എം.എൻ.എസ്)​ തലവൻ രാജ് താക്കറെയുടെ സ്വത്തുക്കൾ വേണ്ടിവന്നാൽ കണ്ടുകെട്ടുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആർ.ആർ പാട്ടീലിന്റെ താക്കീത്. ടോൾ