റെയിൽവേ ബജ്റ്റിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ തലസ്ഥാനം ,തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയില്‍വേ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് എന്ന വാഗ്ദാനത്തിന് ഇത്തവണ പച്ചകൊടി കാണുമോ

തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയില്‍വേ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് എന്ന വാഗ്ദാനത്തിന് നാല് വയസ് ആകുന്നു . 25 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം നല്‍കാമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ