ജൂലായ് ഒന്നുമുതല്‍ മംഗലാപുരത്തുനിന്നുള്ള തീവണ്ടികളുടെ സമയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയതായി ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ

ജൂലായ് ഒന്നുമുതല്‍ മംഗലാപുരത്തുനിന്നുള്ള ചില തീവണ്ടികളുടെ സമയത്തില്‍ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയതായി ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ . രാത്രി 10ന് പുറപ്പെടുന്ന