പുതുക്കിയ റെയില്‍വേ നിരക്ക് ഇന്ന് അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതൽ നിലവില്‍ വരും

വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടയിൽ പുതുക്കിയ റെയില്‍വേ നിരക്ക് ഇന്ന് അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതൽ നിലവില്‍ വരും.നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവരും കൂടിയ നിരക്ക്