നട്ടെല്ലുള്ള ഹിന്ദുവാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി: രാഹുൽ ഈശ്വർ

ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ മുതലെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു....