ജീവിത സമ്പാദ്യം 10 ലക്ഷം രൂപ; തുക ചെലവാക്കി സ്വന്തം പ്രതിമ നിര്‍മ്മിച്ച് ആക്രി പെറുക്ക് തൊഴിലാളി

ഇദ്ദേഹം തന്റെ പൂര്‍ണ്ണകായ പ്രതിമയാണ് ബേലൂരില്‍ നിന്ന തന്നെയുള്ള ഒരു ശില്‍പ്പിയെക്കൊണ്ട് പണികഴിപ്പിച്ചത്.