ജവാന്മാരുടെ ജീവന് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല; മോദിയുടെ ചിന്ത സ്വന്തം പ്രതിഛായ മാത്രമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

'ഇത് നീതിയാണോ മോദി? സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ആ തുക ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാമായിരുന്നു'. -രാഹുൽ