മുഖം ഒരു ലൈംഗിക അവയവമാണോ?; അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുഖം മറയ്ക്കൽ സ്ത്രീക്കു മാത്രം ബാധകമാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് റഫീഖ് അഹമ്മദ്

റഫീഖ് അഹമ്മദിനെ പോസ്റ്റിനു താഴെയും വിലക്കിനെ അനുകൂലിച്ചും എതിര്‍ത്തും കമന്റുകള്‍ നിറയുകയാണ്...