ഇന്ത്യ വാങ്ങിയതിന്റെ പകുതി വിലയ്ക്ക് റഫേൽ യുദ്ധവിമാനം ഫ്രാൻസിന്; വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ വാങ്ങിയ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെക്കാൾ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള പുത്തൻ പതിപ്പ്

റഫേൽ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുടെ വില സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന്