റെയ്‌സ് – 2 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അച്ചടക്കമില്ലായ്മ

യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ സിനിമയിലൂടെ നഗ്നതാ പ്രദര്‍ശനവും അശ്ലീലതയും സമൂഹത്തിലേയ്ക്ക് പടച്ചുവിടുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ബോളിബുഡ് ബിഗ്