ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപിതാവാണെന്നതിന് രേഖകളില്ല

മഹാത്മ ഗാന്ധിയെ രാഷ്ട്രപിതാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഉത്തവവിന്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പത്തു വയസ്സുകാരി വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച്  കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച