പരസ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുരുഷന്‍മാരുടെ നിയന്ത്രണം കളയുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

പരസ്യങ്ങളിിെല സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുരുഷന്‍മാരുടെ നിയന്ത്രണം കളയുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആര്‍.ആര്‍.പാട്ടീല്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ബലാല്‍സംഗങ്ങള്‍ കൂടി