ജോലിസംബന്ധമായ വീഴ്ചയ്ക്കു പെൺ സുഹൃത്തിനെ ശകാരിച്ച മാനേജറെ മർദിക്കാൻ ക്വട്ടേഷൻ; ജീവനക്കാരനും മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും അറസ്റ്റിൽ

ജോലിസംബന്ധമായ വീഴ്ചയ്ക്കു പെൺ സുഹൃത്തിനെ ശകാരിച്ച മാനേജറെ മർദിക്കാൻ ക്വട്ടേഷൻ; ജീവനക്കാരനും മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും അറസ്റ്റിൽ