ഇത് രാജ്ഞി രാധിക രാജെ; 176 മുറികളുള്ള 500 ഏക്കര്‍ പ്രദേശത്തെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉടമയായ ഇന്ത്യൻ മഹാറാണിമാരിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരി

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ലണ്ടനിലെ ബെക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിന്റെ നാലിരട്ടി വലുപ്പമുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്.