ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം; തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടലിൽ പിവിഎസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാരുടെ സമരം ഒത്തുതീർന്നു

ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണത്തോടെ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ സമ്മതിച്ചു.