കളഞ്ഞുകിട്ടിയ 11000 രൂപയും പേഴ്‌സും കൈമാറി സഹോദരങ്ങളായ കുരുന്നുകള്‍ മാതൃകയായി

സ്‌കൂളില്‍ പോകുമ്പോള്‍ വഴിയില്‍ നിന്നും കളഞ്ഞുകിട്ടിയ 11000 രൂപയും പേഴ്‌സും ഉടമയെ തിരിച്ചേല്‍പ്പിച്ച് സമഹാദരങ്ങളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാതൃകയായി. കടന്പൂര്‍ സ്‌കൂളിലെ