പുറത്തുള്ളവരെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കേണ്ട: കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ സംഘം ചേർന്നുള്ള ആക്രമണം

കരുംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ ആളുകളെ പുല്ലുവിളയിലെ കൊവിഡ് നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലാണ് പാർപ്പിച്ചത്....