അഴിമതി പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കാൻ കഴിഞ്ഞു; പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ സമഗ്രമാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു; ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

നിലവിലെ സർക്കാർ നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.