കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റണം; പ്രമേയം പാസാക്കി പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ അസംബ്ലി

കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ കടുപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യം കുറക്കുന്നതിന് സഹായിക്കില്ലെന്ന് പിപിപി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.