വെടിയും പുകയുമായിയുവതലമുറയുടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ദിവസവും അഞ്ച് കോടി പേര്‍; രണ്ടാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ച് പബ്ജി മൊബൈല്‍

നിരവധി പുതിയ ഗെയിം മോഡുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പുതിയ പശ്ചാത്തലങ്ങളും പുതിയ ആയുധങ്ങളും ഗെയിമര്‍മാരെ പബ്ജിയില്‍ പിടിച്ചിരുത്തി.