കോവിഡ് രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലന്‍സ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; കൊല്ലത്ത് രോഗി രക്ഷപെട്ടത് അദ്ഭുതകരമായി

അപകടത്തിൽ നിന്നും അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ട കോവിഡ് രോഗിയെ ഉടൻതന്നെ മറ്റൊരു ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.