സമരം ശക്തിപ്പെടുന്നു; കണ്ണുംപൂട്ടി താത്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നോട്ട്

സമരം ശക്തിപ്പെടുന്നു; കണ്ണുംപൂട്ടി താത്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നോട്ട്