സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പിഎസ്‍സി പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെക്കുന്നു

അടിയന്തിര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് 300 ഡോക്ടർമാരുടേയും 400 ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടേയും നിയമനം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തുവാനും പിഎസ്‍സി തീരുമാനിച്ചു.