ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ് അല്‍സിസിയുടെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ടു വന്‍ പ്രക്ഷോഭം

ഈജിപ്തില്‍ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്‍ ഫത്താഹ് അല്‍സീസിയുടെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് വന്‍ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം. ആജീവനാന്തം അധികാരത്തില്‍ തുടരാന്‍ അല്‍സീസി