കഷണ്ടിയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തി,മരുന്ന് ഉടനെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം

അസൂയക്കും കുശുമ്പിനും മരുന്നില്ലെങ്കിലും കഷണ്ടിക്ക് മരുന്നില്ലെന്ന് ഇനി ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാകില്ല.കഷണ്ടിക്ക് കാരണമാണെന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നാണു അമേരിക്കയിലെ ഒരു