രാജ്യത്തെ ഉയർന്ന ദരിദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളായി യുപിയും ബീഹാറും ജാര്‍ഖണ്ഡും; ഏറ്റവും പിന്നിൽ കേരളം

അതേസമയം, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളായ മധ്യപ്രദേശില്‍ 36.65 ശതമാനവും മേഘാലയയില്‍ 32.67 ശതമാനവുമാണ് ദാരിദ്ര്യം.