തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ ഉല്‍പ്പാദന യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം

ഇവിടുത്തെ വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രോജക്ടിന്‍റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായി ഡോ. എസ് ചിത്ര ഐഎഎസിനെ നിയമിക്കാനും ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം