രാജ്യത്ത് ഉള്ളിവില 60 മുതൽ 80 രൂപ വരെ; ഡൽഹിയിൽ 23.90; ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി കേജ്‍രിവാള്‍ തന്ത്രം

സംസ്ഥാനമാകെ മൊബൈല്‍ വാനുകളിലൂടെയും റേഷന്‍ കടകളിലൂടെയും 23.90 രൂപ നിരക്കില്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് കേജ്‍രിവാള്‍ പറയുന്നത്.